Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Cấu hình tài khoản

 Admin → Cấu hình → Tài khoản

Trong mục Tài khoản, bạn có thể quản lý tài khoản Admin và tài khoản của các nhân viên khác cũng như giới hạn quyền truy cập của họ vào trang quản trị.

Settings

Nếu bạn là Admin của website, tại danh mục Tài khoản bạn có thể thiết lập: 

Nếu bạn không phải Admin của website, bạn sẽ không thể truy cập được vào mục Tài khoản này mà chỉ có thể quản lý và thay đổi thông tin trong tài khoản nhân viên của bạn cũng như truy cập được những nội dung mà chủ tài khoản admin đã cấp quyền cho bạn.

 

Hơn 27,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá